گردنبندسنگ عقیق قرمز
گردنبندی زیبا و جذاب و قابل اعتناء
مناسب با هر سلیقه ای
گردنبندتیتانیوم سنگ عقیق قرمزنگین باگت.(مدال وزنجیر)
لطفا برای پی بردن به خواص سری و نواحی تقویت کننده بدن به
جزییات بروید.
قیمت: 12,500 تومان